To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

 

W styczniu 2011 r. decyzją Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej powołano nową jednostkę w strukturze Urzędu „Zespół ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych”.

Do zadań zespołu należy pozyskiwanie środków zewnętrznych dla wykonywania zadań Gminy, a w szczególności:

 1. Monitorowanie programów w zakresie pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych,
 2. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych mających na celu pozyskanie środków na zadania realizowane przez Urząd Miasta, przy współpracy resortowych komórek organizacyjnych,
 3. Opracowywanie uzupełnień do wniosku aplikacyjnego i koniecznej dokumentacji,
 4. Koordynacja i pomoc przy sporządzaniu sprawozdań i rozliczaniu przedsięwzięć prowadzonych przez Gminę w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 5. Pomoc i doradztwo innym jednostkom i instytucjom z terenu Gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (przy opracowywaniu projektu, w zakresie uzupełnień do wniosku aplikacyjnego i do koniecznej dokumentacji, sporządzaniu sprawozdań oraz rozliczeń),
 6. Informowanie mieszkańców Miasta i Gminy o możliwości pozyskania środków z konkretnych programów, funduszy, fundacji, instytucji czy organizacji ze szczególnym uwzględnieniem środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych.
 • Dofinansowane projekty ZPŚ ( 1 Artykuł )

  Dofinansowane projekty – przygotowane, uzupełniane i/lub rozliczane przez ZPŚ

   

  1. Odnowienie elewacji na kościele parafialnym p.w. Św. Piotra i Pawła w Leńczach – na w/w projekt Parafia Rzymskokatolicka Św. Piotra i Pawła w Leńczach uzyskała dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 dla małych projektów. Kwota dofinansowania 24.995,00 zł. Projekt został rozliczony.

   

  2. Europa na wesoło – na w/w projekt gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 3. – Młodzież w Świecie, Akcja 3.1 – Współpraca z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi, Wymiany Młodzieżowe. Kwota dofinansowania 16.805,42 . Projekt został rozliczony.

   

  3. Kontynuacja budowy pawilonu sportowego „Filkówka”, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół obiektu – na w/w projekt gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania 197.935,00 zł. Projekt został rozliczony.

   

  4. Przebudowa dróg gminnych w zakresie przebudowy pobocza na chodnik, przebudowy jezdni, przebudowy istniejącego chodnika, przebudowy zatoki parkingowej oraz remont zjazdów i urządzeń odwadniających w miejscowości Leńcze, gm. Kalwaria Zebrzydowska odc. A-B w km 0+629 - 0+834, odc. CD w km 0+005  - 0+069 - na w/w projekt gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania 86.499,00 zł. Projekt został rozliczony.

   

  5. Przebudowa i docieplenie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z przebudową instalacji c.o. oraz wod.-kan., budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska” (dotyczy obiektu „Radwanita” przy stadionie MKS Kalwarianka) - na w/w projekt gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania 500.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

   

  6. Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym LKS ”Leńcze” - na w/w projekt LKS „Leńcze” uzyskał dofinansowanie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania 310.719,00 zł. Z uwagi na brak własnych środków finansowych na realizację projektu, LKS Leńcze odstąpił od dofinansowania projektu.

   

  7. Animator – Moje Boisko ORLIK 2012 (2011 r.) - na w/w zadanie gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota dofinansowania 6.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

   

  8. Biały Orlik – na w/w zadanie gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota dofinansowania 216.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

   

  9. Sztuka sposobem na życiew/w projekt Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej znalazł się na liście rankingowej, jednak nie został przyjęty do realizacji z powodu wyczerpania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3.

   

  10. Możesz więcej – na w/w projekt gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2. Kwota dofinansowania 360.582,45 zł. Projekt został rozliczony.

   

  11. Opracowanie katalogu poświęconego rzemiosłu i rzemieślnikom zrzeszonym w Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, służącego promocji i reklamie produkowanych przez nich wyrobów na w/w projekt Cech Rzemiosł Różnych uzyskał dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z zakresu „Małe projekty”. Kwota dofinansowania 24.920,00 zł. Projekt został rozliczony.

   

  12. Utworzenie szkolnych placów zabaw w miejscowościach: Zebrzydowice, Barwałd Górny i Zarzyce Wielkie – na w/w zadanie gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z rządowego programu „Radosna Szkoła”. Kwota dofinansowania 190.610,00 zł. Projekt został rozliczony.

   

  13. Zajęcia sportowe dla uczniów (zadanie nr 2. „Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane w szczególności na realizację programów „Powszechnej nauki pływania”) – na w/w zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Kwota dofinansowania 15.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

   

  14. Moje Boisko – Orlik 2012 (Przytkowice) – na w/w zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 250.000,00 zł i Budżetu Państwa w wysokości 500.000,00 zł. Kwota dofinansowania 750.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

   

  15. Animator – Moje Boisko ORLIK 2012 (2012 r.) - na w/w zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota dofinansowania 9.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

   

  16. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach – na w/w zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Kwota dofinansowania 1.572.997,53 zł. Projekt został rozliczony.

   

  17. Jarmark Kultur – aktywizacja młodzieży i środowiska lokalnego, poprzez organizację imprezy kulturalnej – na w/w zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z zakresu „Małe projekty”. Kwota dofinansowania 11.049,43 zł. Projekt został rozliczony.

   

  18. Animator – Biały Orlik – na w/w zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

   

  19. Animator – Moje Boisko ORLIK 2012 (2013 r. - na obiekcie w Kalwarii Zebrzydowskiej) - na w/w zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota dofinansowania 9.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

   

  20. Animator – Moje Boisko ORLIK 2012 (2013 r. - na obiekcie w Przytkowicach) - na w/w zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota dofinansowania 9.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

   

  21. Utworzenie szkolnych placów zabaw w miejscowościach: Brody, Stanisław Dolny i Leńcze – na w/w zadanie gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z rządowego programu „Radosna Szkoła”. Kwota dofinansowania 212.685,00 zł. Projekt został rozliczony.

   

  22. „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” – na w/w zadanie gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kwota dofinansowania – 21.722,56 zł. Projekt został rozliczony.

   

  23. Przebudowa drogi gminnej K 470083 - Brody - Zebrzydowice w zakresie: Budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i przepustów w m. Brody i Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 1+325 2+320.

   

  24. Przebudowa drogi "Na Sumerówkę" w miejscowości Zebrzydowice w km 0+000-0+313.

   

  25. Przebudowa drogi gminnej - ul. Partyzantów w zakresie: przebudowy jezdni i chodnika wraz z remontem zjazdów w m. Kalwaria Zebrzydowska, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 0+000 - 0+448.

   

  26. Przebudowa drogi gminnej nr K 470093 w m. Leńcze i Podolany.