To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Przewodnik interesanta

Przewodnik interesanta

 

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  • Burmistrz Miasta - w środy w godz. 7:30 - 15:00
  • Sekretarz Gminy i kierownicy referatów - codziennie w godzinach pracy urzędu

 

Kategorie plików do pobrania

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Działalność gospodarcza

Gospodarka komunalna

Rolnictwo, nieruchomości, architektura

Ochrona zabytków (wnioski Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie)

Drogownictwo

Referat Finansowy - podatki

Stan cywilny

Organizacje pozarządowe

Inne

 


 

Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Zarządzania Kryzysowego

Zgłoszenie pobytu stałego (EL/ZPS/1)
Permanent residence registration form

Pobierz plik w formacie PDF
ePUAP

Zgłoszenie pobytu czasowego (EL/ZC/1)
Temporary residence registration form

Pobierz plik w formacie PDF
ePUAP

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (EL/WPS/2)
Notification of a change of permanent residence

Pobierz plik w formacie PDF
ePUAP

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (EL/WPC/2)
Notification of a change of temporary residence

Pobierz plik w formacie PDF
ePUAP

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej (EL/ZW/3)
Notification of leaving the territory of The Republic of Poland

Pobierz plik w formacie PDF
ePUAP

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (EL/ZP/4)
Notification of return to The Republic of Poland after leaving for more than 6 months

Pobierz plik w formacie PDF
ePUAP

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Jak uzyskać dowód osobisty: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

Pobierz plik w formacie DOC
ePUAP

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Pobierz plik w formacie PDF
ePUAP

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych Pobierz plik w formacie PDF

 


 

Referat Działalności Gospodarczej i Promocji

Formularz CEIDG-1
(wersja 1.8.8 obowiązująca od 30.04.2018)

Złóż wniosek przez Internet (ceidg.gov.pl)

Pobierz plik w formacie PDF
Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1 Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pobierz plik w formacie PDF

 Referat Gospodarki Komunalnej

Wniosek o wycinkę drzew/krzewów Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewu Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Oświadczenie do wniosku o wycinkę drzew w przypadku współwłasności Pobierz plik w formacie PDF
Procedura uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie zapewnienia odbioru odpadów komunalnych Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Kalwaria Zebrzydowska Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej

Objaśnienia dotyczące wypełnienia deklaracji

Wzór deklaracji z ulgą za kompostownik
Wzór deklaracji bez ulgi za kompostownik

Pobierz plik w formacie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Objaśnienia dotyczące wypełnienia deklaracji

Pobierz plik w formacie PDF
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska
Zgłoszenie do ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Pobierz plik w formacie PDF
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego Pobierz plik w formacie PDF
Ankieta dla Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o udział w "Programie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska" Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Przewodnik przedsiębiorców korzystających ze środowiska Pobierz plik w formacie PDF
Procedura uzyskania dodatku energetycznego Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o udział w programie "Oszczędzam wodę, łapię deszcz" Pobierz plik w formacie PDF

 


 

Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o podział nieruchomości Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Uwaga do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Uwaga do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Karta informacyjna

Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed jej zbyciem Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydzierżawienie gruntów Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wynajem pomieszczeń Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Pobierz plik w formacie PDF
Załącznik - oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

 


 

Ochrona zabytków (wnioski Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie)

 

POZWOLENIA DOT. ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH I RUCHOMYCH

Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rej. zabytków woj. Małopolskiego Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rej. zabytków woj. Małopolskiego

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na prowadzenie innych działań przy zabytku wpisanym do rej. zabytków woj. Małopolskiego Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

 

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF


WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW

Wniosek o wpisanie zabytku do rejestru zabytków nieruchomych Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wpisanie zabytku do rejestru zabytków ruchomych Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

 

POZWOLENIA DOT. ZABYTKOWEJ ZIELENI

Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na prowadzenie prac Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie zezwolenia MWKZ na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków województwa małopolskiego
Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

 

POZWOLENIE DOT. ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

Wniosek o wydanie pozwolenie MWKZ na prowadzenie badań archeologicznych Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

 

Wnioski dotyczące prac przy zabytkach należy składać na Dzienniku Podawczym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie (godziny przyjmowania wniosków: pn.-pt. 7:30-14), bądź przesyłać pocztą na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków.

Wzory pozostałych wniosków oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, pod adresem: https://www.wuoz.malopolska.pl/index.php.

 


 

Zespół ds. Drogownictwa

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu do działki Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o uzgodnienie projektu zjazdu do działki Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budynku Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wyrażenie zgody na dysponowanie działką drogową celem budowy/przebudowy/remontu Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót Pobierz plik w formacie PDF

 


 

Referat Finansowy - podatki

 

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują ujednolicone wzory deklaracji podatkowych.

Deklaracje i informacje w sprawie podatku od nieruchomości
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r., poz. 1104)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1185)

Deklaracje i informacje w sprawie podatku rolnego
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1105)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1153)

Deklaracje i informacje w sprawie podatku leśnego
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1126)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1154)

Formularze dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Finansów
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


Stawki podatkowe w roku 2021

Uchwała nr XXI/218/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Uchwała nr XXI/219/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Stawki podatkowe w roku 2020

Uchwała nr XII/96/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Uchwała nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Informacja o nieruchomościach obiektach budowlanych i gruntach
dla osób fizycznych (2019)

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Deklaracja - podatek od nieruchomości na rok 2019

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Deklaracja - podatek od nieruchomości na rok 2019
dla podatników korzystających ze zwolnień od tego podatku

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Deklaracja - podatek rolny na rok 2019

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Deklaracja - podatek rolny na rok 2019
do 1 ha użytków rolnych

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Deklaracja - podatek leśny na rok 2019

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 (6)
Pobierz plik w formacie PDF
Załącznik do deklaracji DT-1 - DT-1/A (6)
Pobierz plik w formacie PDF

IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Broszura informacyjna do formularza IN-1

Pobierz plik w formacie PDF
ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników Pobierz plik w formacie PDF
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 Pobierz plik w formacie PDF
Oświadczenie o ponoszeniu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 mających bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa Pobierz plik w formacie PDF

Wniosek-Żądanie do Referatu Finansowego o wydanie zaświadczenia

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

 

Informacja

Referat Finansowy informuje, że osoby ubiegające się o zaświadczenie potwierdzające stan majątkowy lub zaległość podatkową obowiązane są zgłaszać się osobiście i posiadać dokument tożsamości i numer PESEL.

Kierownik Referatu
Małgorzata Drożdż

 


 

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia

Pobierz plik w formacie PDF

Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa

Pobierz plik w formacie PDF

Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu

Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego ePUAP

 


 

Organizacje pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego (wzór)
Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (wzór)
Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (wzór)
Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (wzór)
Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Załącznik nr 2 do umowy - harmonogram Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Załącznik nr 3 do umowy - kosztorys Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Formularz do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

 


 

Pozostałe

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia (dziecka) niepełnosprawnego
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z załącznikami
Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej wydawane w związku z Programem "Czyste Powietrze"