To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Zwierzęta bezdomne

Zwierzęta bezdomne

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że na podstawie https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1738532,uchwala-nr-xv16620-rady miejskiej-w-kalwarii-zebrzydowskiej-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-progra.html

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2020, czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, w tym zwierząt biorących udział                                      w zdarzeniach drogowych, są podejmowane po zgłoszeniu interwencji do następujących jednostek:

 

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

( w godzinach pracy Urzędu)

Tel.33 876 60 03

ul. Mickiewicza 2

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej

(całodobowo)

ul. Targowa 1

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel. 33 876 66 07

Gminny program opieki obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt mówiąc o  „zwierzętach bezdomnych”- rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Czynnościami związanymi z odławianiem, transportem zwierząt oraz utrzymaniem zwierząt w Schronisku z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zajmuje się P. Jarosław Kołodziejczyk prowadzący Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET ZASOLE  w Chełmku.

W przypadku zwierząt rannych w wypadkach komunikacyjnych Gmina Kalwaria Zebrzydowska zawarła umowę z Gabinetem Weterynaryjny w Sułkowicach P. Marian Obst.

Mieszkaniec Gminy Kalwaria Zebrzydowska, który przygarnął bezdomnego kota lub psa może skorzystać z zabiegu kastracji bądź sterylizacji zwierzęcia. Gmina Kalwaria Zebrzydowska finansuje w 100 % zabieg kastracji bądź sterylizacji. Umowa w tym zakresie zawarta została                  z Gabinetem AS Agnieszka Sarapata i Aneta Sarapata w Kalwarii Zebrzydowskiej                                     ul. Batalionów Chłopskich 4.

Ważne:

  • nie wszystkie psy pojawiające się o określonych (stałych) porach w danej okolicy są bezdomne,
  • nieodpowiedzialność właścicieli psów dopuszczających do wałęsania się ich po terenie Gminy naraża na niebezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, a szczególnie dzieci,
  • dokarmianie psów w okresie godowym (wiosna lub wczesna jesień) uniemożliwia zwierzęciu powrót do swojego właściciela,
  • schronisko dla bezdomnych zwierząt ANIMAL VET ZASOLE  w Chełmu nie jest placówką charytatywną i za wszystkie zwierzęta tam umieszczone Gmina Kalwaria Zebrzydowska ponosi koszty związane z odłowienie, transportem oraz utrzymaniem psa w schronisku.
  • w przypadku umieszczenia w schronisku psa mającego właściciela, wydanie zwierzęcia nastąpi po uregulowaniu kosztów odłowienia, ewentualnego pobytu w lecznicy weterynaryjnej oraz transportu i pobytu zwierzęcia w schronisku.