To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Plan rozwoju lokalnego

Gminy Kalwaria Zebrzydowska

2004-2013


WSTĘP - CELE, ŹRÓDŁA I ZAKRES DOKUMENTU

1. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2004-2013 przygotowany został jako dokument programowy ukierunkowujący politykę gminy w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w wyznaczonym horyzoncie czasu.

2. Od strony formalnej Plan Rozwoju Lokalnego stanowi aktualizację pochodzącej z 1999 roku Strategii Rozwoju Gminy – wypracowanej w szerokim procesie partycypacyjnym, angażującym bezpośrednio ponad 100 osób reprezentujących różnorodne środowiska lokalne.

3. Celem Planu jest dokonanie aktualizacji strategii rozwoju Gminy Kalwaria Zebrzydowska wraz z aktualizacją charakterystyki stanu i diagnozy pozycji rozwojowej gminy oraz rozszerzenie i uszczegółowienie strategii rozwoju Gminy w zakresie priorytetów programu realizacyjnego.
W części programowej Plan przygotowany został w trakcie warsztatów lokalnych, w oparciu o propozycje wypracowane przez przedstawicieli lokalnego samorządu z ramienia Rady i Urzędu oraz liderów środowisk lokalnych.

4. W przypadku każdej aktualizacji strategii czy programu rozwoju społeczno-gospodarczego punktem wyjścia jest udzielenie odpowiedzi na co najmniej dwa pytania:
Po pierwsze: czy – a jeśli tak to na ile – dotychczasowe założenia strategiczne określone w pierwotnej strategii czy programie rozwoju są nadal aktualne, innymi słowy czy są adekwatne do obecnej, z pewnością przynajmniej nieco odmiennej, sytuacji gminy oraz odmiennego kontekstu otoczenia? Inaczej mówiąc – na ile dotychczasowe założenia strategiczne faktycznie odpowiadają na najważniejsze problemy i bariery rozwoju lokalnej społeczności „tu i teraz” oraz na najważniejsze obecnie potrzeby jej członków (mieszkańców, przedsiębiorców)?
Po drugie: jakie są obecne aspiracje lokalnej społeczności, jej szeregowych członków, jej liderów? Na ile pozostaje niezmienna – lub też zmieniła się – wizja przyszłości gminy?
Niniejszy dokument jest generalną odpowiedzią na powyższe pytania wypracowaną głównie w trakcie warsztatów lokalnych, wspartą ogólną diagnozą stanu gminy.

5. Zakres Planu obejmuje najważniejsze z punktu widzenia rozwoju lokalnego obszary aktywności władz lokalnych i skupia się przede wszystkim na priorytetach.
Jego istotą jest wyznaczenie głównych, najważniejszych kierunków działań długookresowych i takie opisanie sposobu ich realizacji, które pozwoli na wykorzystanie dokumentu Planu do wspomagania zarządzania gminą.
Zakłada się, że zawarte docelowo w dokumencie Planu  strategia i priorytety działań nie obejmują w przeważającej większości przypadków działań bieżących i o charakterze obsługowym, które to działania jednostki gminy są obowiązane prowadzić w każdym razie. Są one w docelowym Planie uwzględniane jedynie w tym przypadku, gdy uznano ich wyjątkowe i bezpośrednie znaczenie dla tworzenia korzystnych warunków lokalnego rozwoju społecznego i gospodarczego, dla dobrych warunków życia mieszkańców, dla realizacji celów strategii rozwoju Gminy.
Poza wskazaniem kierunków działania Plan ustala również w jaki sposób śledzone będą postępy w jego realizacji i jaki będzie mechanizm ich oceny.

6. Plan Rozwoju Lokalnego jest zintegrowanym dokumentem programowym przygotowanym przez władze samorządowe w obecnej kadencji i ma charakter długoterminowy.
Kolejnym krokiem winno być przygotowanie na tej podstawie zaktualizowanych szczegółowych programów, polityk i planów realizacyjnych rozwoju dla:
poszczególnych kluczowych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
wybranych  obszarów problemowych lub rozwojowych gminy,
które konkretyzować będą zapisy Planu i w sposób bardziej szczegółowy opisywać priorytetowe działania i zadania przewidziane do realizacji w ciągu bieżącej oraz kolejnych kadencji.

7. Ustalenia zawarte w dokumencie Planu Rozwoju Lokalnego będą wykorzystywane corocznie jako podstawowe wytyczne przy formułowaniu projektu budżetu gminy oraz przy formułowaniu strategii postępowania w zakresie pozyskiwania przez gminę zewnętrznych środków pomocowych, szczególnie ze źródeł UE.Źródła informacji wykorzystane w trakcie prac:
 • Urząd Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska
 • Wybrane dane o powiatach i gminach województwa małopolskiego w  2001 i 2002 (wydane w 2002 i 2003 r.)
 • Podstawowe informacje ze spisów powszechnych dla gmin wiejsko miejskich: Kalwarii Zebrzydowskiej, Niepołomic i Nowego Wiśnicza
 • Roczniki statystyczny województwa małopolskiego, wydanie  2002 i 2003 Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Wadowicach
 • Małopolski Urząd Wojewódzki – Oddział Usług Turystycznych
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie -  Wydział Strategii i Analiz
 • Miejski Ośrodek Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Kalwaryjska Biblioteka Publiczna
 • Strony internetowe (m.in.):
  www.malopolskie.pl
  www.wup-krakow.pl
  www.uwoj.krakow.pl
  www.kalwaria-zebrzydowska.pl
  www.krakow.pios.gov.pl
  www.cbr.org.pl

Plik do pobrania:
Plan rozwoju lokalnego Gminy Kalwaria Zebrzydowska