To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENI

 

BURMISTRZA KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.11 pkt.10 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 20.05.2016r. do 09.06.2016r. w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

(34-130 Kalwaria Zebrzydowska; ul. Mickiewicza 7); w godzinach urzędowania

Materiały projektu zmiany studium wraz z prognozą będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej www.kalwaria-zebrzydowska.pl.

Celem zmiany jest wydzielenie z ustalonego w obowiązującym studium terenu inwestycyjnego zabudowy usługowej (U) – perspektywicznego terenu inwestycyjnego produkcyjno – usługowego o powierzchni  ok. 2,5ha, na którym w gmina zamierza ustanowić specjalną strefę ekonomiczną.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 24.05.2016r. o godz. 10 00

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie lub elektronicznie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2016r. w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej lub na jego adres: (34-130 Kalwaria Zebrzydowska; ul. Mickiewicza 7.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany studium wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 11 pkt 11 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2016r. w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej lub na jego adres: (34-130 Kalwaria Zebrzydowska; ul. Mickiewicza 70.

Załączniki graficzne:
- uwarunkowania,
- kierunki zagospodarowania,
- prognoza oddziaływania na środowisko.

Część opisowa:
- uwarunkowania wraz z diagnozą,
- kierunki zagospodarowania,
- prognoza oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

dr hab. inż. Augustyn Ormanty