To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 7 sierpnia 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kalwaria Zebrzydowska dla miejscowości:

Kalwaria Zebrzydowska, Bugaj, Brody, Barwałd Górny, Barwałd Średni,
Stanisław Dolny, Zebrzydowice, Przytkowice, Podolany, Leńcze,
Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalwaria Zebrzydowska dla miejscowości: Kalwaria Zebrzydowska, Bugaj, Brody, Barwałd Górny, Barwałd Średni, Stanisław Dolny, Zebrzydowice, Przytkowice, Podolany, Leńcze, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe w ich granicach administracyjnych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 14 sierpnia do 12 września 2014 r. (bez sobót i niedziel) w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, pokój nr 18, piętro II w godzinach od 9:00 do 15:00,              w czwartek do godz.17:00. Udział projektantów w wyłożeniu planów codziennie (bez sobót i niedziel) od godziny 9:00 do 11:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniach:

- 22.08.2014 r. dla miejscowości Barwałd Średni - od godziny 12:00 do 14:00, w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna,

- 22.08.2014 r. dla miejscowości Barwałd Górny - od godziny 15:00 do 17:00, w Zespole Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,

- 26.08.2014 r. dla sołectwa Stanisław Dolny – Dolany - od godziny 12:00 do 14:00, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 73, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,

- 26.08.2014 r. dla sołectwa Stanisław Dolny - Kępki - od godziny 15:00 do 17:00, w Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,

- 05.09.2014 r. dla miejscowości Kalwaria Zebrzydowska i Bugaj - od godziny 9:00 do 11:00, w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (budynek „Stare Kino”), ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,

- 05.09.2014 r. dla miejscowości Przytkowice - od godziny 12:00 do 14:00, w Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach, Przytkowice 542, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,

- 05.09.2014 r. dla sołectw Zebrzydowice i Zebrzydowice – Bieńkowice - od godziny 15:00 do 17:00, w Zespole Szkół nr 4 w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193,  34-130 Kalwaria Zebrzydowska,

- 08.09.2014 r. dla miejscowości Brody - od godziny 12:00 do 14:00, w Zespole Szkół nr 2 w Brodach, Brody 479,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

- 08.09.2014 r. dla miejscowości Leńcze, Podolany, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe - od godziny 15:00 do 17:00,
w Zespole Szkół nr 6 w Leńczach, Leńcze 276, 34-142 Leńcze.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów planów.

Uwagi do projektów planów miejscowych należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2014 r. włącznie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekty ww. planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie ich wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 26 września 2014 r., włącznie w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej