To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - sekretarz Szkoły Muzycznej I Stopnia

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - sekretarz Szkoły Muzycznej.

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SEKRETARZA SZKOŁY MUZYCZNEJ

1. Wymiar czasu pracy - 1/2 etatu

2. Miejsce pracy - Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Mickiewicza 14

3. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:

1. wykształcenie wyższe,

2. znajomość problematyki oświatowej, kodeksu pracy,

3. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do

obsługi poczty elektronicznej i Internetu,

4. znajomość obsługi wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO,

5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

6. umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań, dobrej organizacji pracy,

7. samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność. rzetelność.

8. umiejętność nawiązywania kontaktów i budowania relacji.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

• bieżąca obsługa sekretariatu,

• rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,

• sporządzanie wymaganej dokumentacji, pism, sprawozdań,

• przygotowanie i archiwizacja dokumentacji szkolnej,

• prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczniów,

• wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO,

• koordynacja wydarzeń na terenie szkoły.


4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na

przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą

o ochronie danych osobowych,

2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

3) kserokopia dowodu osobistego,

4) kserokopia dyplomów, świadectw dokumentujących posiadane wykształcenie

i kwalifikacje,

5) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz pełnej zdolności do

czynności prawnych,

6) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie

pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie

obowiązków w wymiarze 1/2 etatu.


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

- wymienione dokumenty można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta

Kalwarii Zebrzydowskiej- parter, pokój nr 1 w kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko

sekretarza Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej" w terminie do dnia 16

września 2013 roku w godzinach pracy Urzędu.

Oferty złożone po wskazanym terminie, niekompletne lub za pomocą poczty elektronicznej

nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostanie sporządzona lista

kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi.

Z wytypowani kandydatami dyrektor w/w szkoły przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną,

w celu wyłonienia osoby do zatrudnienia. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci

zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem urnowy o pracę zobowiązany jest

dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów oraz zaświadczenie lekarskie.

Nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.Kalwaria Zebrzydowska 09.09.2013r.

Dyrektor Szkoły

Muzycznej I Stopnia

Zbigniew Czarniak