To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Informacyjne spotkanie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z mieszkańcami wsi Barwałd Średni, Barwałd Górny, Stanisław Dolny w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W dniu 7 września br. w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim, mieszkańcy miejscowości Barwałd Średni, Barwałd Górny i Stanisław Dolny spotkali się z Burmistrzem oraz przedstawicielami firmy MGGP realizującej w naszej gminie zadanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z aktualnym etapem prac związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania oraz zmianami planów zagospodarowania. Mogli też złożyć własne propozycje zmian ujętych w szerokim kontekście spraw ogólnych ważnych dla całych społeczności.
Zgłoszono min. konieczność zmiany zapisów dotyczących warunków modernizacji budynków istniejących. Postulowano o zgodność rysunku planu z przebiegiem dróg w terenie. Kolejną kwestią poruszaną przez mieszkańców była możliwość zagospodarowania terenów pomiędzy linią kolejową, a drogą nr 52. Poruszono sprawę zapisów umożliwiających budowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Na spotkaniu wywiązała się min. dyskusja dotycząca regulowania zapisami w planach zagospodarowania przestrzennego utrzymania w czystości środowiska naturalnego, omawiano konieczność utrzymania terenów przeznaczonych dla szkolnictwa i rekreacji.

Było to ostanie z cyklu zorganizowanych trzech spotkań z mieszkańcami w sprawie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego.
Jeśli ktoś z Państwa nie mógł wziąć udziału w spotkaniu, a chciałby zgłosić wnioski lub wypowiedzieć się na temat ogólnych zapisów w planach dotyczących przestrzeni publicznych, terenów usługowych, infrastruktury – jednym słowem – popatrzeć na plan w kontekście całej miejscowości, a nie tylko swojej działki – proszę uprzejmie kontaktować się z Radami Sołeckimi lub Sołtysami, którzy przekażą nam Państwa postulaty.
Tym z Państwa, którzy zechcieli wziąć czynny udział w naszych spotkaniach bardzo dziękuję.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski