To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Informacyjne spotkanie Burmistrza Miasta z mieszkańcami wsi Przytkowice, Leńcze, Podolany, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe w sprawie Planu Zagospodarownia Przestrzennego

W dniu 30 sierpnia br. w Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach, mieszkańcy kolejnych miejscowości tj. Przytkowic, Leńcz, Podolan, Zarzyc Wielkich i  Zarzyc Małych mieli możliwość zapoznać się z aktualnym etapem prac nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania oraz zmianami planów zagospodarowania, a także złożyć propozycje kierunków rozwoju swoich wsi iwypowiedzieć się na temat ogólnych kwestii, które ich zdaniem należałoby uwzględnić w nowo tworzonych planach.

Zgłoszono min. konieczność uregulowania zapisami planu spraw gospodarki wodno-ściekowej, także  konieczność wprowadzenia rozwiązań komunikacyjnych na terenie wsi Leńcze, które mogłyby poprawić przejezdność przez wieś, postulowano wrysowanie w planie tras widokowych, punktów widokowych i wyznaczenie terenów przeznaczonych pod rekreację.

Na spotkaniu zainteresowanie mieszkańców skierowane było na odcinek Cedronu, który został objęty Obszarem Natura 2000, poruszono także sprawę terenów zalewowych i osuwiskowych, dyskutowano nad koniecznością wyznaczenia w gminie nowych obszarów pod zabudowę przemysłową oraz omówiony został aktualny etap projektu BDI, nad którym pieczę sprawuje GDDiA.

 

Kolejne spotkanie z mieszkańcami wsi Barwałd Średni, Barwałd Górny i Stanisław Dolny zaplanowane jest na dzień 07.09.2012 godz. 14– budynek Zespołu Szkół nr 7, Św. Jana Kantego w Barwałdzie Średnim.