To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Opracowanie ekofizjograficzne

Miasto i Gmina KALWARIA ZEBRZYDOWSKA OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE sporządzone na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy.

  plik do pobrania.doc

WSTĘP

1. Obszar, cel i zakres opracowania, podstawa prawna.
Niniejsze opracowanie obejmuje obszar w granicach administracyjnych miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska i wykonane zostało na zlecenie Gminy Kalwaria Ze-brzydowska w ramach opracowania „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-nego miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska”.

Celem opracowania jest rozpoznanie i ocena warunków fizjograficznych dla  określenia przyrodniczych uwarunkowań dla funkcji, struktury i intensywności zago-spodarowania, eliminowania lub ograniczenia zagrożeń oraz zapewnienia trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym planem zagospoda-rowania przestrzennego.

„Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe....” jest odrębnym dokumentem sporządzanym wyprzedzająco przed podjęciem prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta i gminy Kalwaria Ze-brzydowska. Konieczność jego sporządzenia wynika z zapisów ustawy art. 72, ust. 6 Ustawy Prawo ochrony środowiska. Niniejsze opracowanie sporządzono w oparciu o wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298).

Opracowanie składa się z części kartograficznej i opisowej, wykonane zostało w oparciu o różnorodne publikowane i niepublikowane materiały opisowe i graficzne oraz dane i propozycje jednostek administracji rządowej i samorządowej.
W ramach opracowania nie wykonywano szczegółowych badań i pomiarów tereno-wych, a jedynie ogólne kartowanie i wizje terenowe. Prace terenowe prowadzono na przełomie 2002/2003 roku.  

cd.:  plik do pobrania.doc