To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej - 28.06.2021 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 8.06.2021 r.

BR.0002.28.2021

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmian.) - zwołuję na dzień 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2020 rok.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2020 rok.
 8. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2020 rok.
 9. Przyjęcie stanowiska dotyczącego dalszego finansowania działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Stanisławiu Dolnym na okres 2021-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/33/203 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie powołania Samorządowej Instytucji Kultury pn. Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz nadania statutu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Skawina z Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w roku szkolnym 2021/2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok szkolny 2021/2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Załącznika nr 2 do Uchwały nr XXVI/281/21 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 20 kwietnia 2021 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu, w tym trybu konsultacji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 2195/18, 2195/4, 2195/24, 2195/22, 2195/23, położonych w Leńczach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Rzeźniana w Kalwarii Zebrzydowskiej na ulicę Kard. Mariana Jaworskiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Kalwaria Zebrzydowska w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kalwaria Zebrzydowska ograniczonego zarządzania Drogą Krajową nr 52.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 26. Przyjęcie stanowiska dotyczącego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2021 rok.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2027.
 29. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 30. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 31. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 32. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

Projekty uchwał dostępne są w BIP: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,m,231189