To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej - terminarz 14-18 czerwca 2021 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 7.06.2021 r.

BR.0012.3.2021

Ogłoszenie

Informuję, iż na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej zwołali posiedzenia, które będą miały miejsce jak w załączonym terminarzu.

Porządek obrad posiedzeń komisji:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Informacja zawierająca sprawozdanie z prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Stanisławiu Dolnym, wypracowanie stanowiska dotyczącego dalszego finansowania działalności placówki na okres 2021-2024.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/33/203 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie powołania Samorządowej Instytucji Kultury pn. Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz nadania statutu.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Skawina z Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w roku szkolnym 2021/2022.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok szkolny 2021/2022.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2021.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Załącznika nr 2 do Uchwały nr XXVI/281/21 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 20 kwietnia 2021 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu, w tym trybu konsultacji.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 2195/18, 2195/4, 2195/24, 2195/22, 2195/23, położonych w Leńczach.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Rzeźniana w Kalwarii Zebrzydowskiej na ulicę Kard. Mariana Jaworskiego.
 14. Przedstawienie i omówienie zaleceń pokontrolnych dotyczących nieruchomości po byłej spółce pracowniczej Brodvin.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Kalwaria Zebrzydowska w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kalwaria Zebrzydowska ograniczonego zarządzania Drogą Krajową nr 52.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 20. Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wypracowanie stanowiska co do dalszego postępowania w przedmiotowym zakresie.
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2020 rok.
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2021 rok.
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2027.
 24. Zapytania mieszkańców Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zakończenie.

Posiedzenia komisji odbędą się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

 

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Lp.

Nazwa Komisji

Data i godz.
posiedzenia

1.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Robert Rudecki

14.06.2021 r.
godz. 09.00

2.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Jarosław Lenik

17.06.2021 r.
godz. 8.30

3.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Marcin Zadora

18.06.2021 r.
godz. 8.30