To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Przebudowa drogi gminnej nr K470098 "Wały" w km od 0+014 do km 1+463 w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska

31.05.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu;

10.06.2021 r. - pytania i odpowiedzi;

14.06.2021 r. - pytania i odpowiedzi;

14.06.2021 r. - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;

18.06.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

18.06.2021 r. - informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr K470098 „Wały” w km od 0+014 do km 1+463 w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska

Sekcja I - zamawiający

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182060
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 7
1.5.2.) Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
1.5.3.) Kod pocztowy: 34-130
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
1.5.7.) Numer telefonu: 338766218
1.5.8.) Numer faksu: 338766301
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Sekcja II – informacje podstawowe

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej nr K470098 „Wały” w km od 0+014 do km 1+463 w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ced7292e-c20e-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00069765
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-31
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000944/09/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.17 Przebudowa drogi gminnej nr K470098 "Wały" w km od 0+014 do km 1+463 w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Sekcja III – udostępnianie dokumentów zamówienia i komunikacja

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Ksenia Podlaszewska tel. 33 8766 204 e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Tomasz Janiczak tel. 33 4721 010.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,.doc, .docx, .odt.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający przekazuje ID postępowania z miniPortalu jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz. Parl. Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05.2016 r. str. 1 zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 338766218;2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.16.2021 na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr K470098 „Wały” w km od 0+014 do km 1+463 w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Pzp;5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8)posiada Pani/Pan:a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)nie przysługuje Pani/Panu:a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest UODO ul.Stawki 2 Warszawa

Sekcja IV – przedmiot zamówienia

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: przebudowa drogi gminnej nr K470098 „Wały” w km od 0+014 do km 1+463 w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska w zakresie przebudowy jezdni, przebudowy pobocza, budowy zatok mijankowych, remontu i budowy urządzeń odwadniających drogę, montażu urządzeń organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Szczegółowy zakres robót określony został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej, załączonych do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w systemie punktowym. Za najkorzystniejszą
uważać się będzie ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Sekcja V - kwalifikacja wykonawców

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą: minimum 1 000 000,00 złotych (słownie złotych: jeden milion). 2. zdolności technicznej lub zawodowej: 1) posiadanie doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej dwie roboty budowlane, których zakres obejmował co najmniej wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową o powierzchni minimum 7000 m2 każda robota budowlana. 2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi mieć do dyspozycji osobę zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej. Wskazana osoba winna posiadać wymagane uprawnienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia oraz aktualny wpis na listę członków właściwiej izby samorządu zawodowego. Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ; 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ; 3. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - załącznik nr 7 do SWZ; 4. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz oferty. 2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2) należy przedłożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 4) Zapis w pkt 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5) Zapisy zawarte w pkt 2) i 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp. 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu jw. i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 8) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zgodnie z art. 118 Pzp składa z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 9) Kosztorys ofertowy.

Sekcja VI - warunki zamówienia

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym nr rachunku 91 8119 0001 0000 0387 2000 0030 z dopiskiem „wadium – nr postępowania ZP.271.16.2021”. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona (226 ust. 1 pkt 14 Pzp).
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 18.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Sekcja VII - projektowane postanowienia umowy

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:
1. zmiany terminu wykonania, w szczególności w następujących przypadkach:
1) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją lub dokumentacją projektową sieci, instalacji lub urządzeń i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji;
2) w przypadku występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację zamówienia;
3) z powodu działań osób trzecich (w tym organów administracji, osób indywidualnych) uniemożliwiających prowadzenie/wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy;
4) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i zmiany umowy;
6) w przypadku zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót;
7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia;
8) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do robót;
9) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej;
2. jeżeli w trakcie prowadzenia robót zaistnieje okoliczność dokonania zmian, w szczególności dotyczących wykonania, technologii lub elementów robót;
3. zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
4. zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
5. Wykonawca może:
a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,
b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż w ofercie,
c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
d) zrezygnować z podwykonawstwa.
6. W związku z okresem realizacji zamówienia dłuższym niż 12 miesięcy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Sekcja VIII – procedura

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-15 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez miniPortal zgodnie z instrukcją zawartą w pkt 14 SWZ
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-15 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-14

Sekcja IX – pozostałe informacje

1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 2. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

 

Załączniki dostępne są w miniPortalu oraz w BIP.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 10.06.2021 r.

ZP.271.16.2021

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr K470098 „Wały” w km od 0+014 do km 1+463 w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska” w Biuletynie zamówień publicznych nr 2021/BZP 00069765/01 z dnia 31.05.2021 r.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” Zamawiający udostępnia treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W projekcie technicznym jest kanał technologiczny ze studniami SKR-2 .Brak w przedmiarze kanału technologicznego, czy Inwestor zrezygnował z jego wykonania?.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający wyjaśnia, że zakres zamówienia nie obejmuje budowy kanału technologicznego.

Pytanie nr 2:

W poz. koszt nr 29 jest korytko trapezowe . W projekcie technicznym przekroje typowe  - 3 konstrukcja koryta ściekowego jest korytko muldowe natomiast na przekroju A-A, C-C jest korytko prostokątne o głębszym korycie. Podać jakie ma być zastosowane oraz jego wymiary?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że należy stosować korytka ściekowe opisane w pozycji nr 29 trapezowe o wymiarach min. 20x50x50 cm.

Pytanie nr 3:

W po.koszt. nr 18 są ścianki czołowe przepustów, czy można zastosować ścianki prefabrykowane typu " RESZKA".

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykatów żelbetowych jako ścianki czołowe umacniające wloty i wyloty przepustów pod zjazdami.
Powyższe ustalenia stanowią integralną część SWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 14.06.2021 r.

ZP.271.16.2021

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr K470098 „Wały” w km od 0+014 do km 1+463 w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska” w Biuletynie zamówień publicznych nr 2021/BZP 00069765/01 z dnia 31.05.2021 r.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” Zamawiający udostępnia treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy wzór umowy §7 ust. 5: Prosimy o modyfikację, iż w przypadku gdy badania potwierdzą zgodną z umową jakość materiałów i robót koszty ich przeprowadzenia poniesie Zamawiający.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający pozostawia zapisy zawarte w § 7 ust. 5 projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 2:

Dotyczy wzór umowy §12 ust.6: Prosimy o zmianę na 30 dniowy termin płatności lub podanie podstawy prawnej niniejszego zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający modyfikuje zapisy w §12 ust. 6, 7 i 8 projektowanych postanowień umowy, które otrzymują nowe brzmienie:

„6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

7.   Zamawiający, w terminie 7 dni może zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a)  niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni;

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.”.

Pytanie nr 3:

Dotyczy wzór umowy §12 ust.7 i 8: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie nr 4:

Dotyczy wzór umowy §12 ust.7 pkt. b): Prosimy o zmianę na 30 dniowy termin płatności lub podanie podstawy prawnej niniejszego zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie nr 5:

Dotyczy wzór umowy §15 ust.3: Wnosimy o modyfikację zapisu- określenie odbioru jako „bezusterkowego” jest niezgodne z przepisem art. 647 k.c. , w którym to ustawodawca posłużył się pojęciem "odbioru robót", nie zaś "bezusterkowego odbioru robót”. Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający modyfikuje zapisy w §15 ust. 3 projektowanych postanowień umowy, które otrzymują nowe brzmienie:

„3. Należności będą regulowane z konta zamawiającego w BS. w Kalwarii Zebrzydowskiej przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury (przejściowych oraz końcowej).

Podstawą wystawienia faktury VAT, jest protokół odbioru robót.”.

Pytanie nr 6:

W orzecznictwie dominuje pogląd zakładający, że odbiór robót budowlanych nie może zostać uzależniony od braku wad bądź usterek (wyr. SN, V CSK 99/07 wyr. SA w Katowicach, V ACa 935/15). Gdyby inwestor miał prawo odmówić odbioru w przypadku istnienia jakiejkolwiek wady odbiory przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku (wyr. SA w Gdańsku, V ACa 332/13).

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 7:

Dotyczy wzór umowy §15 ust.6: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co w przypadku, gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w §15 ust.6 ? Czy Wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy czy oczekiwać na podpisanie Aneksu?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności zwiększenia zakresu robót w stosunku do przedmiaru robót, Wykonawca winien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Pytanie nr 8:

Dotyczy wzór umowy §21 ust.3 pkt. 6): Prosimy o zmianę, że zmiana wynagrodzenia będzie liczona w zakresie płatności od dnia złożenia wniosku w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia. Zwracamy uwagę, że zapis w obecnym brzmieniu przesuwa termin możliwej waloryzacji o 2 miesiące (30 dni na rozpatrzenie wniosku i 30 dni na wyznaczenie terminu zawarcia aneksu).

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający modyfikuje zapisy w § 21 ust. 3 pkt 6) i 7) projektowanych postanowień umowy, które otrzymują nowe brzmienie:

„6) strona umowy, której przedłożono wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, może zwrócić się do drugiej strony o uzupełnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

7) wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia jego wpływu, a w przypadku wezwania, o którym w pkt 6) termin ten liczy się od dnia wpływu pisma uzupełniającego, a jeżeli wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku, termin ten liczy się od upływu terminu, o którym w pkt 6),

stwierdzenie, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wpłynęła na wysokość kosztów wykonania zamówienia objętego niniejszą umową, uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym z  dowiedzionego wpływu zmiany cen i kosztów związanych z realizacją zamówienia na wysokość kosztów wykonania zamówienia. Zmiana umowy skutkować będzie zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Termin zawarcia aneksu wyznaczy Zamawiający i wynosi do 14 dni od daty zaakceptowania wniosku Wykonawcy.”.

Pytanie nr 9:

Dotyczy wzór umowy §21 ust.4: Prosimy o podwyższenie limitu możliwej waloryzacji do 20% wynagrodzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający pozostawia zapisy zawarte w § 21 ust. 4 projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 10:

Dotyczy wzór umowy §23 ust.1 pkt. a): Prosimy o zmianę „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął realizacji robót (…)”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający informuje, iż nie ma zapisu w projektowanych postanowieniach umowy oznaczonych jako §23 ust. 1 pkt a).

Pytanie nr 11:

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 26 d.3  Przedmiaru robót należy wyliczyć cenę za ponowny montaż odwodnienia liniowego bez ceny rozbiórki oraz zakupu materiału.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

W przedmiarze robót nie występuje pozycja oznaczona jako 26 d.3. Jak wynika z treści pytania dotyczy ono pozycji nr 26 d.5 „Ponowny montaż odwodnienie liniowego z rozbiórki”. W pozycji 26 d.5 należy wyliczyć cenę za ponowny montaż odwodnienia liniowego uwzględniając cenę rozbiórki, natomiast bez zakupu materiału.

Pytanie nr 12:

Prosimy o informację czyją własność stanowi materiał z frezowania?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zgodnie z pozycją 2 d.1 przedmiaru robót  w cenie oferty należy uwzględnić frezowanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki.

Pytanie nr 13:

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznych dotyczących:

- wykonania warstwy ścieralnej AC 11S
- wykonania warstwy wiążącej AC16W

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający zamieszcza specyfikacje techniczne dotyczące:

- wykonania warstwy ścieralnej AC 11S
- wykonania warstwy wiążącej AC16W.

W związku z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

1) Zamieszcza się zmodyfikowany, w wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania do SWZ, załącznik nr 9 do SWZ tj. projektowane postanowienia umowy.

2) Zamawiający zamieszcza specyfikacje techniczne dotyczące:

- wykonania warstwy ścieralnej AC 11S
- wykonania warstwy wiążącej AC16W.

3) Zmianie ulega pkt 12.1 SWZ:

Przed zmianą: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14.07.2021 r.
Po zmianie:
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17.07.2021 r.

4) Zmianie ulega pkt 14.11 SWZ:

Przed zmianą: Termin składania ofert upływa dnia 15 czerwca 2021 r. o godz.  9:00.
Po zmianie: Termin składania ofert upływa dnia 18 czerwca 2021 r. o godz.  10:00.

5) Zmianie ulega pkt 15.1 SWZ:

Przed zmianą: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2021 r. o godzinie 11:00.
Po zmianie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 

Załączniki dostępne są w miniPortalu oraz w BIP.

 


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przebudowa drogi gminnej nr K470098 „Wały” w km od 0+014 do km 1+463 w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska

Sekcja I - zamawiający

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182060
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Mickiewicza 7
1.4.2.) Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
1.4.3.) Kod pocztowy: 34-130
1.4.4.) Województwo: małopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
1.4.7.) Numer telefonu: 338766218
1.4.8.) Numer faksu: 338766301
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Sekcja II – informacje podstawowe

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082300
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-14

Sekcja III zmiana ogłoszenia

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00069765/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

Sekcja VIII - procedura

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-15 09:00
Po zmianie:
2021-06-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-15 11:00
Po zmianie:
2021-06-18 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-07-14
Po zmianie:
2021-07-17

 


Kalwaria Zebrzydowska, 18.06.2021 r.

ZP.271.16.2021

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K470098 „Wały” w km od 0+014 do km 1+463 w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00069765/01 w dniu 31.05.2021 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K470098 „Wały” w km od 0+014 do km 1+463 w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska” kwotę 3 110 344,57 złotych brutto.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 18.06.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K470098 „Wały” w km od 0+014 do km 1+463 w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00069765/01 w dniu 31.05.2021 r.

W związku z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „Pzp” Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp na realizację zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K470098 „Wały” w km od 0+014 do km 1+463 w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska” zostały złożone oferty, o których informacje zamieszczono w tabeli:

Nr oferty

Nazwa  albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy

Cena oferty
[zł brutto]

Okres gwarancji [miesiące]

1.

BERGER BAU POLSKA Sp. z o. o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław

2 565 761,40

84

2.

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe
„DROG-BUD” Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice

1 467 398,63

84

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe
WIKOS FRESH Michał Strzelec
Wygiełzów ul. Adama Mickiewicza 72
32-551 Babice

2 245 231,19

84

4.

EUROVIA POLSKA S.A.
ul. Irysowa 1
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

2 190 385,87

84

5.

SARIVO INFRASTRUKTURA Sp. z o. o.
ul. Christo Botewa 14
30-798 Kraków

2 450 891,85

84