To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

XXVII sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej - 17.05.2021 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska 11.05.2021 r.

BR.0002.27.2021

Ogłoszenie

Informuję, iż na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmian.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1842 ze zmian.) - zwołuję na dzień 17 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 XXVII sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2021 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2027.
  7. Zakończenie.

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej będą prowadzili sesję w formie wideokonferencji z sali posiedzeń Rady Miejskiej ul. Targowa 1b.

Transmisja sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

Projekty uchwał dostępne są w BIP: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,m,231189